Ιόνιοι Νήσοι

Έργο

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ιονίων Νήσων

Κύριος Έργου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Χρηματοδότηση

Προϋπολογισμός: 145.000 ΕΥΡΩ. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σκοπός

Σκοπός του Έργου είναι:

  1. Η Υποστήριξη της Δ/νσης Υδάτων Ιονίου στην παρακολούθηση, υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων και κατευθύνσεων καθώς και στην αναθεώρηση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των κάτωθι Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) / Λεκανών Απορροής (ΛΑΠ) χωρικής αρμοδιότητάς της:
    • Το ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) / ΛΑΠ Κεφαλονιάς-Ιθάκης-Ζακύνθου (EL0245)
    • Το ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) / ΛΑΠ Λευκάδας (EL0444)
    • Το ΥΔ Ηπείρου (EL05) / ΛΑΠ Κέρκυρας – Παξών (EL0534 )
  2. Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των ΣΔΛΑΠ (Κατασκευή και πληθύσμωση Βάσης δεδομένων και ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών)/Υποστήριξη σε πληροφοριακές/διαδικτυακές εφαρμογές.


Κύριος Έργου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Ανάδοχος Ένωση

Ι. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.      ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ